Projekt  Wielostronny  Comenius

„Uczenie się przez całe życie”

realizowany przez:

ZSZ w Górze (Polska) - http://www.zszgoras.pol.pl
Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Górze (Polska) - http://lo.pcdn.edu.pl
Szkołę Zawodową w Menden (Niemcy) - http://www.berufskolleg-menden.de
Liceum Zawodowe w Molsheim (Francja) - www.lycee-marchal.com

 

Koledzy i koleżanki szkół partnerskich uczestniczących w projekcie stawiają sobie za cel wprowadzenie treści europejskich do określonych elementów dydaktyki ich szkół.

Ma zostać  opracowany roczny rozkład materiału nauczania, przy czym początkowo w zakresie jednej godziny tygodniowo. Następnie w/w rozkład ma zostać wprowadzony do programu nauczania we wszystkich szkołach partnerskich, w wybranych klasach.    Doświadczenia we wprowadzaniu opracowanego rozkładu materiału nauczania będą stale wymieniane. Na zakończenie planowana jest ewaluacja, która umożliwi modyfikację opracowanego wcześniej rozkładu materiału.

W ramach zajęć lekcyjnych uczniowie powinni zapoznać się z następującą problematyką: wspólną europejską historią, funkcjonowaniem organów UE i ich znaczeniem dla obywateli Unii,  funkcjonowaniem wspólnego europejskiego rynku, jak również obowiązującymi zasadami obrotu towarami, usługami w Unii oraz możliwością pracy za granicą w ramach państw-członków UE. Poprzez zdobycie tzw.” umiejętności europejskich” wzrośnie mobilność uczniów na rynku pracy. Realizacja projektu powinna w przyszłości umożliwić młodzieży znalezienie praktyki za granicą oraz pobyty w rodzinach- w kraju partnera.

Na początku realizacji projektu zostaną zaplanowane przez uczestniczące szkoły ramy organizacyjne (przedmioty, plany lekcji, tematy zajęć). Następnie zostaną określone kompetencje, które młodzież powinna osiągnąć, które zostaną zawarte w planach wynikowych. Organami doradczymi będą instytucje zewnętrzne, np. zakłady pracy, izby rzemieślnicze, związki zawodowe.        Ostatecznie radą będą także służyć koledzy i koleżanki nauczyciele, którzy przedyskutują metody nauczania i zastosowane media.

W roku szkolnym 2009/10 opracowany w poprzednim roku szkolnym rozkład materiału nauczania powinien zostać wprowadzony do programu nauczania w szkołach partnerskich. Po pół roku została zaplanowana ewaluacja. Następnie możliwa jest modyfikacja opracowanego rozkładu. Wszystkie uczestniczące szkoły opracują sprawozdanie końcowe, które zostanie przedstawione w szkołach podobnego typu w regionie, jak również podczas konferencji szkolnych i pozaszkolnych. Ponadto zostanie ze sprawozdaniem zapoznany nadzór pedagogiczny. Doświadczenie we wprowadzaniu wspólnego rozkładu materiału nauczania może posłużyć również do modyfikacji istniejących programów nauczania, jak również przekształcenia istniejących profili kształcenia w szkołach partnerskich.

Planuje się, że współpraca szkół będzie wieloletnia, spowoduje powstanie kolejnych projektów dotyczących wspólnego rozwoju szkoły, jak również wymiany młodzieży.

W dniach od 20.11.08 do 24.11.08 odbyło się w Liceum zawodowym w Menden (Niemcy) pierwsze spotkanie nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich. Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza reprezentowane było przez panią Izabelę Kucharską oraz panią Alicję Sajdak. ZSZ reprezentowała pani Anna Kielar. Liceum z Francji pan Francois Schmidt a szkołę niemiecką pan Michael Boeck. Program przygotowany przez kolegów z Niemiec był bardzo intensywny. Nauczyciele biorący w nim udział mogli poznać warunki pracy oraz specyfikę nauczania w szkole niemieckiej, mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. W  spotkaniach grupy roboczej brało również  udział wielu nauczycieli tamtejszej szkoły co dało możliwość nawiązania licznych kontaktów oraz wymiany doświadczeń zawodowych. Program przewidywał również zwiedzanie. Uczestnicy projektu mieli możliwość zwiedzenia Menden, Iserlohn, Padeborn, Dortmundu oraz Kolonii. Jednym z najciekawszych punktów było zwiedzanie Muzeum Techniki.

W trakcie tego spotkania nauczyciele ustalili zakres tematów, który ma być wdrożony w trakcie projektu. Zostały ustalone przedmioty, które objęte będą projektem. Ustalono, że głównymi przedmiotami projektu będą: języki obce, wiedza o społeczeństwie, historia, chemia, biologia, fizyka, geografia, polityka (Niemcy). Zostały również wytyczone zadania do realizacji na potrzeby kolejnego spotkania we Francji.

W dniach od 19.02.09 do 23.02.09  odbyło się kolejne spotkanie grupy nauczycieli wszystkich szkół partnerskich, biorących udział realizacji projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Spotkanie odbyło się w Molsheim (Francja) w Liceum Zawodowym. Program przygotowany przez kolegów z Francji był również bardzo ciekawy. Nauczyciele biorący w nim udział mieli możliwość zapoznania się z warunkami pracy specyfiką nauczania tej szkoły. Liceum francuskie to bardzo nowoczesna placówka, doskonale wyposażona i bardzo dobrze dostosowana do warunków nowoczesnego rynku pracy. Ważnym punktem w trakcie zwiedzania był Strasburg – siedziba Parlamentu Europejskiego.

W trakcie tego spotkania nauczyciele wypracowali szczegółowy rozkład materiału, który ma zostać wdrożony we wszystkich szkołach partnerskich w roku szkolnym 2009/10. Sprecyzowane zostały tematy cele, metody i środki realizacji. Omówione zostały również przewidywane osiągnięcia i umiejętności uczniów. Wytyczony został kolejny termin spotkania w Górze (Polska) na 27.05.09 do 31.05.09. W trakcie tego spotkania mają zostać dokonane ostateczne poprawki opracowanego rozkładu materiału.

W dniach 27- 28 maja 2009 odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie Comenius „ Uczenie się przez całe życie”. Do Góry przyjechali koordynatorzy projektu z Francji Francois Schmidt oraz z Niemiec Michael Boeck i Angelika Uendig. Priorytetem tego spotkania były rozmowy o jakości kształcenia w Polsce oraz o rozwijaniu możliwości wejścia polskiej młodzieży na europejski rynek pracy. Ważnym elementem w rozmowach było funkcjonowanie UE.

Realizacja programu Comenius wymaga zaangażowania wielu nauczycieli, dlatego w ramach tej wizyty zorganizowane zostały zarówno w LO im. A. Mickiewicza jak i w ZSZ spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, którzy przedstawili swoje pomysły na wdrożenie treści projektu. W LO im. A. Mickiewicza bardzo aktywnie włączyli się w prace : Izabela Kucharska, Ryszard Huzar, Irena Dziamarska, Jadwiga Sokołowska, Bogusław Sitnik, Tomasz Wożniczka.

15.05.2009 Konferencja Wrocław

Ważnymi elementami projektu Comenius są wymiana doświadczeń z innymi szkołami oraz upowszechnianie wypracowanych materiałów i osiągnięć, w tym celu regularnie uczestniczymy w konferencjach organizowanych przez różne instytucje. 15.05.09 we Wrocławiu odbyła się konferencja mająca na celu upowszechnienie już zrealizowanych projektów oraz poprzez pokazanie sukcesów zachęcenie do podejmowania dalszych działań. Koordynator projektu Izabela Kucharska oraz pani Alicja Sajdak uczestniczyły w tej konferencji, przedstawiły prezentację dotyczącą projektu ”Uczenie się przez całe życie”.( prezentacja dostępna na stronie).

21.10.2010 Konferencja Wrocław

Kolejne spotkanie zorganizowane przez pana Jana Kamińskiego wojewódzkiego koordynatora projektu w Sali Sejmiku Dolnośląskiego dotyczyło

- omówienia wyników raportów, wizyt monitorujących

- sposobów rozliczania i prowadzenia dokumentacji

- sporządzania raportów końcowych

- zasad uczestnictwa w projekcie Comenius Regio

W konferencji uczestniczyły Izabela Kucharska i Agata Figiel.

Od 01.09.2009 odbywały się systematycznie spotkania grupy nauczycieli LO im. A. Mickiewicza zaangażowanych w prace mające na celu wdrożenie  projektu w życie. Nauczyciele zebrali zakres tematów ujętych w projekcie oraz zaplanowali ujęcie tych tematów w planach wynikowych poszczególnych przedmiotów i klas. Przedyskutowane zostały również zasady współpracy oraz prowadzenia dokumentacji.

16-17.02.2010 Kolejne spotkanie nauczycieli koordynatorów w ramach mobilności projektu. Do Góry przybyła delegacja niemiecka Michael Boeck oraz pani dyrektor niemieckiej szkoły Irmegard Hohn, oraz koordynator z Francji Francis Schmidt. Najważniejszym punktem spotkania była wymiana zdobytych doświadczeń, oraz dyskusja o wszystkich aspektach przeprowadzonego projektu. Koordynatorzy polskich szkól zadbali również o to aby goście zapoznali się z warunkami pracy w obu polskich szkołach oraz aby zwiedzili nasze miasto i poznali jego piękną architekturę i historię.

22.03.2010 Konferencja On-linie

Nauczyciele LO im. A. Mickiewicza w Górze (Izabela Kucharska oraz Ryszard Huzar) wraz z koordynatorem szkoły niemieckiej Michaelem Boeckiem przeprowadzili konferencję on- linie. W konferencji uczestniczyli uczniowie obu szkół którzy dyskutowali na temat problemów związanych z emisją CO2 i wpływem na środowisko, próbowali również przeanalizować możliwości ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

18.- 20 maja 2010 Ostatnie spotkanie w ramach mobilności projektu „Uczenie się przez całe życie”. Spotkanie odbyło się w Menden (Niemcy). Na podsumowujące spotkanie pojechały koordynator projektu Izabela Kucharska oraz pani dyrektor LO im. A. Mickiewicza Małgorzata Patrzykąt. Głównym punktem spotkania było wspólne sporządzenie raportu końcowego. Ostatnie dyskusje wykazały, że projekt przyniósł wiele korzyści zarówno uczniom jak i nauczycielom. Wszystkie szkoły wyraziły gotowość do dalszej współpracy.

 

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza W Górze

Plan wynikowy w ramach projektu comenius 

„Uczenie się przez całe życie”

na rok szkolny 2009/10

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI ZSZ W GÓRZE, LO IM.A. MICKIEWICZA W GÓRZE, SZKOŁY ZAWODOWEJ W MENDEN, LICEUM ZAWODOWEGO W MOLSHEIM

2009-06-25

 

ZAGADNIENIA

TEMAT

PRZEDMIOT

CEL

Migracja

 w UE

1)Migracje w Europie po II wojnie Światowej.

2)Kierunki migracji w Europie.

3)Migracja a europejski rynek pracy.

4)Problemy życia codziennego na emigracji.

historia

geografia

przedmioty ekonomiczne

języki obce

- uczeń potrafi rozpoznać przyczyny migracji

- rozpoznaje i rozumie poszczególne pojęcia: migracja, imigracja, emigracja, deportacja, asymilacja, integracja i repatriacja

- wyciąga wnioski z ekonomicznych i demograficznych zmian w społeczeństwie

- dysponuje wiadomościami o osobliwościach kulturowych i rozwija świadomość wpływu innych kultur na kulturę własną

- zna ważne regulacje prawne UE dotyczące pracowników oraz pracodawców i rozpoznaje szanse na własny rozwój zawodowy

Funkcjonowanie UE na podstawie wspólnej polityki energetycznej

1)Wady i zalety energetyki odnawialnej i nieodnawialnej.

2)Europejska wspólnota węgla i stali, Euroatom. Integracja gospodarcza.

3) Efekt cieplarniany i jego skutki dla środowiska.

4)Handel zanieczyszczeniami, limity zanieczyszczeń. Kierunki polityki europejskiej.

geografia

historia

chemia

- uczeń rozróżnia różne formy odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, ich wady i zalety

- poznaje problem efektu cieplarnianego oraz jego wpływ na człowieka środowisko

- poznaje problem handlu limitami zanieczyszczeń i próbuje znaleźć alternatywne rozwiązania

- sprawdza kierunki rozwoju rozwiązań prawnych dotyczących tego problemu w zjednoczonej Europie

- poznaje funkcjonowanie procesu legislacyjnego w UE

Zwyczaje  i obyczaje

1)Rzeczywistość a stereotypy w świadomości europejczyków.

2)Bohaterowie bajek w Europie.

3)Kultura i tradycja Polski, Niemiec, Francji.

wos

języki obce

- uczeń łamie stereotypy oraz stara się bliżej poznać kultury krajów biorących udział w projekcie

- potrafi przedstawić wiedzę o krajach biorących udział w projekcie (charakterystyczne aspekty życia kulturowego i tradycji państw)

 

CO2

Biomasa

Energia geotermalna

Energia słoneczna

Energia wodna

Szkolna gazetka "Adaś" - Z ekologią za pan brat!; Materiały z konferencji ekologicznej - nagranie z konferencji dostępne w zasobach szkoły.


Inne

Polskie obyczaje bożonarodzeniowe

Projekt - Comenius - prezentacja - konferencja – Wrocław 15.05.2009

Stereotypy 1     Stereotypy 2     Stereotypy 3


Przydatne linki Uczenie się przez całe życie - (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013.

http://llp.org.pl


Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

·  partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);

·  uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;

·  przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).

http://comenius.org.pl


eTwinning - łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

http://etwinning.pl


TwinSpace to wielojęzyczne narzędzie zaprojektowane specjalnie dla projektów eTwinning. Można używać go jako bazę dla wszystkich działań komunikacyjnych projektu, prezentacji rezultatów projektu lub po prostu miejsce do przechowywania całej dokumentacji.

http://new-twinspace.etwinning.net


EST (Europejska Baza Produktów - European Shared Treasure) - dokumentacja dorobku projektów partnerskich w programie "Uczenie się przez całe życie":

·  Comenius - partnerskie projekty szkół;

·  Grundtvig - edukacja dorosłych;

·  Leonardo da Vinci - projekty partnerskie z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego.

http://www.est.org.pl
W ramach projektu partnerskiego COMENIUS przeprowadziliśmy konferencję on-linie.
Tematem konferencji był problem rosnącej emisji CO2 oraz degradacja środowiska.


Nasi uczniowie w sali informatycznej. Ostatnie wskazówki przed rozpoczęciem konferencji.


Nasz bezcenny informatyk pan Ryszard Huzar sprawdza czy wszystko jest jak należy.


Logujemy się na platformie e-twinning i niestety pierwsze techniczne niespodzianki ale………….. Mamy dobre pomysły.


Okazało się, że uczestnicy konferencji po stronie niemieckiej to chłopcy, dziewczyny są wyraźnie zadowolone.


Mina Krzysia świadczy o tym, że powątpiewał w umiejętności informatyczne pani Izy Kucharskiej, szkolnego koordynatora projektu.


Jak widać atmosfera sprzyja.


Chat na e-twinnig ze względu na problemy z zalogowaniem rzuciliśmy sobie widoczek na ścianę i poszło dobrze.Udało się nawiązaliśmy kontakt. Nasze pierwsze zdania.


Robimy notatki.


Ster przejęła paulina a pan Ryszard wspomaga doświadczeniem.
Wizyta w Menden

W ramach projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie” odbyliśmy szereg spotkań zagranicznych.
Oczywiście praca była priorytetem ale nie zbrakło miejsca na mile spędzony czas, spotkania z kolegami
nauczycielami z Francji i Niemiec oraz na zwiedzanie ich miast i regionów. Również te elementy programu
nauczyły nas bardzo wiele, skłoniły do refleksji oraz obudziły wiele pomysłów.


1.Końcowe spotkanie w Menden (Niemcy) od lewej pani dyrektor LO w Górze Małgorzata Patrzykąt, pani dyrektor ZSZ w Górze Teresa Frączkiewicz, pani Małgorzata Trzósło germanista ZSZ w Górze oraz pan Michael Boeck nauczyciel szkoły w Menden.


2. Kiedyś koszary wojskowe teren straszny, dziś przepiękny obiekt, prawdziwy raj na ziemi dla mieszkańców ich rodzin oraz centrum kultury i nauki. Pozazdrościć pomysłu.

3. Pod wrażeniem widoków rozeszliśmy się, każdy w swoją stronę, ale tylko na chwilkę.

4. Można by pomyśleć, że to wymarzony ogród, tymczasem tak według niemieckich projektantów mogłyby wyglądać cmentarze.

5. Wspinamy się na wieżę widokową od prawej pani dyrektor szkoły niemieckiej Irmgard Hohn, pani dyrektor LO Małgorzata Patrzykąt, pani Izabela Kucharska germanista LO, pani Katarzyna Staniszewska anglista ZSZ, pan Michael Boeck nauczyciel szkoły niemieckiej, pani Teresa Frączkiewicz dyrektor ZSZ,

6.Panie dyrektor z Kasią na szlaku.

7. Pani Małgorzata Patrzykąt przekazała pani Irmgard Hohn materiału reklamujące projekt Comenius wśród niemieckich uczniów, mamy nadzieję, że być może zechcą studiować na polskich uczelniach.

8. Dyrektorki wszystkich trzech szkół podjęły dyskusję, wszyscy chcielibyśmy także po zakończeniu projektu współpracować dalej.

9.Spotkanie w pokoju nauczycielskim z kolegami ze szkoły niemieckiej. Serdeczna atmosfera i wymiana doświadczeń.

10. Szkoła to przede wszystkim uczniowie, nie mogliśmy nie podejrzeć lekcji.

11. bardzo spodobała nam się pracownia medyczna. Mogliśmy przez chwilę uczestniczyć w zajęciach.

12. jeden z wielu projektów niemieckiej szkoły, prace uczniów można oglądać na korytarzach szkolnych.

13. Projekt to przede wszystkim praca – spędzamy kolejną godzinkę na realizacji założeń, pomagają nam również koledzy z Niemiec.

14. Co trzy głowy to nie jedna, jak widać praca wre a humory dopisują.

15 Znów chwila przerwy, podziwiamy makietę Menden , możemy podziwiać miasto w prastarym wydaniu – piękne.

16. Menden to miasteczko, w którym widoczna jest dbałość o historię i tradycję.

17. W wielu domach zachowane zostało wyposażenie sprzed wielu lat.

18.Pracownia krawca.

19.Pracownia szewca.

20. Kasia nie mogła się oprzeć, natychmiast podjęła praktykę.

21. Pani dyrektor szukała szczęścia i proszę …………znalazła .

21. Warsztat szewca.

22. Sypialnia w domu rzemieślniczym.

23. Zwiedzamy miasto, pani przewodnik opowiada niesamowite historie.